7.6.13


ન રમેશ હું, ન મનોજ હું
પડે આપ સૌને એ મોજ હું 

ન ધારા સુધી, ન ગગન સુધી
ફકત આસપાસની ખોજ હું  

નથી મહેલ કે ન વિરાસતો 
છતાં રાજ પંડનો ભોજ હું

ન વઝીર, ઊંટ કે પાયદળ 
અરે ખુદ છું ખુદ્નીજ ફોજ હું

ન મળો અસંખ્યમાં લાશ પર
નર્યો ચાર જણનો છું બોજ હું
-જગદીપ