5.4.15

જિંદગી બસ રાહ જોતી રહી સદાયે બાપડી 
'હાશ' નામે ભાઈ બંધાવા ન આવ્યો રાખડી  

આંખ બન્ને સાવ કોરી આંગણે વાવી અમે
ને સવારે પુષ્પ પર સ્હેજે ન ઝાકળ સાંપડી  

હાથની રેખા ઉતરડી, ભાગ્ય બેઠો સાંધવા
ને જુઓ દુર્ભાગ્ય કે, એમાય એ ટૂંકી પડી

હું કદી પહોચી શક્યો ના આપની ઊંચાઈને  
ને ગલી મારી પડી તારા અહમને સાંકડી

આમ ભોળો, આમ પથ્થર, આમ જાદુની છડી  
તું ખુદા કરતો થયો મારી નકલ બહુ ફાંકડી  

Jk

2 comments:

Anonymous said...

khub saras moj.... jindagi... amar mankad

Barochia Dharmesh said...

What is your favorite Gujarati song? Why?

I would like to listen Gujarati Love songs, Garba. I generally listen MP3 songs during my work and travel from https://thanganat.com

It has good quality of Gujarati MP3 songs, just try you will love it.