30.10.11


અમે પાથરી, રંગ રંગી ચીરોડી
બધી આંગળીઓ મરોડી મરોડી...
આ વર્ષની રંગોળી.....
ગમી...?????

2 comments:

vatsalya said...

રંગોળી અને પંક્તિ બન્ને ગમ્યાં......
......નિરુપમ અવાશિયા

Anonymous said...

Ghazal ni trusha amne ghani, rachano ni baldi tamara kuva mathi amne aapta rehjo bhari ...
SAAL MUBARAK ... amar mankad