22.12.12


કિનારે છું, એકાદ લંગર તો આપો
ભલે ઝાંઝવાનો, સમંદર તો આપો 

ત્રીજું નેત્ર ચાહો તો રાખો તમે, પણ 
એ ભોળો સદાએવ શંકર તો આપો

સતત સાચવી'તી અમાનત તમારી 
અમે પીઠ પર જે, એ ખંજર તો આપો 

જમાનાની નફરત નસે નસ ખૂંચે છે
ત્વચાની તળે સ્હેજ અસ્તર તો આપો 

જીવન આખું વીત્યું'તું બરછટ નિ:સાસે 
હવે ઢાંકવા સંગેમરમર તો આપો  

No comments: