15.4.12

હરિ ને મારે, ઘર જેવું
બળ્યા કરે, એ કર જેવું

જીવુ તમારા કંકરથી
સદા ફુટી, ગાગર જેવું

ચરણ પખાળીને નટવર
દિસો સખા ચાકર જેવું

ભરી સભામાં લજ્જાના
અખય સમા પાતર જેવું

જરા ઉપાડી પર્વતને
શિરે ધરો છાપર જેવું

તમે ત્રિભુવનના દાતા
અમે તણખ પામર જેવું

1 comment:

madhu said...

i heard your name from dr.snehlata.i am a m.d too.i have started writing at age of 73,but i do not feel old.i enjoy my retirement.can you tell me if there is a book of rhymes,chhand etc.in gujarati litrature which can help me please.
your writing is inspiring and i will read it daily.
thanks again