10.3.13


શ્વાસ લેવો જો ગણો હરકત
તો નિસાસા આપણી બરકત

તરબતર તારી મહેક કાયમ  
એ જ મારો ડાકિયો ને ખત  

કાગળોમાં ક્યાં સમાતો હું  
એટલું લખવું અમારે જત 

જામ મારે હાથ, ને સાકી 
ક્યા હતી બીજી પછી નિસ્બત
 
જિંદગી જીવી શક્યો ના જે
જીવતા પણ એ હતો સદ્ગત 

1 comment:

Jayesh Patel said...

Hi Jagdipbhai,
This is Jayesh. You probably don't know me but I am behind kavilok.com. I was trying to find you to let you know about Kavilok page on Facebook.
http://www.facebook.com/kavilok

I am posting there some of your great creations that you had previously submitted on Kavilok blog.

Please like that page and feel free to post your poems, gazals there.

More later.