7.3.13


જ્યાં શબ્દ થઇ તું પાંગર્યો
ત્યાં મૌન રૂપે હું ખર્યો

રેતાળ તારી આંખનું 
આંસુ બની કાયમ સર્યો

તાકી રહ્યો શું જામને ?
ખાલીપણાથી છે ભર્યો

હું ખોજમાં છું બ્રહ્મની 
કાં આયનો આગળ ધર્યો ?

ખૂંખાર દરિયાનો નશો
તટ પર સદાયે ઓસર્યો  

પાંખે હું છેલ્લા શ્વાસની 
આકાશ આખે વિસ્તર્યો 

No comments: