16.3.13


એક ટીપું  વાંચવા પ્રસ્વેદનું
ગ્યાન પણ ઓછું પડે છે વેદનું

ક્યાંક પશ્ચાતાપની નગરી મહી
એક મારું પણ હશે ઘર ખેદનું

ટેરવાને પૂછશો તો જાણશો
દુઃખ અવિરત વાંસળીના છેદનું

આજ મારો આયનો ફૂટી ગયો
ને રહસ્ય પામતો હું ભેદનું

પારખો રણમાં ચરણને કઈ રીતે ?
જાનકી નું હોય કે જાવેદનું...!!

No comments: