19.7.11

સમય પત્રકે હસતો માણસ
પછી ભીતરે રડતો માણસ

સતત જીવતો એકલ પંડે
છતાં ભીડમાં વસતો માણસ

છતી કૂકરીએ પોતાની
રમત બીજાની રમતો માણસ

નરી તાજગી જીવવા મથતો
ધરી બેબસી, સડતો માણસ

હવે દોસ્ત ને દુશ્મન કેરી
હવા માત્રથી ડરતો માણસ

2 comments:

Anonymous said...

sabd ane aa sur no sangam anero
bhavyati bhavy gujrati varso anero
raheshe sada gazal dilo ma aapni,
sabd-sur ne aape sanjoyel che anero.

Anonymous said...

sabd ane aa sur no sangam anero
bhavyati bhavy gujrati varso anero
raheshe sada gazal dilo ma aapni,
sabd-sur ne aape sanjoyel che anero.