2.1.11

આયને ચહેરો ઉતારી આવ તું
ને પછી મન આપણા સરખાવ તું
રે..! કિનારે પથ્થરો તો સૌ બને
એક પરપોટો બની બતલાવ તું
સાત દરિયા પાર કરનારા, થશે
બે જ ઘુંટે જામમાં ગરકાવ તું
દે ખુદા મરહમ સરીખો હમસફર
તે પછી દેજે સફરમાં ઘાવ તું
માંડ શમતાં લાગણીના પૂર જ્યાં
ત્યાંજ પાલવ રેશમી સરકાવ તું
જીંદગી આખી છુપાયો તું, હવે
હું છુપાયો કબ્રમાં, દે દાવ તું

No comments: