17.1.11

ઢળતાં ઢળતાં ઢાળ બન્યો છું
ઉથલાવાનુ આળ બન્યો છું

લાખો યત્નો કીધાં ત્યારે
ગુંથાયેલી ઝાળ બન્યો છું

બચપણ સાલુ બહુ ગોઠે છે
સેડાળી છો, ચાળ બન્યો છું

સીધા સાદા શબ્દો જેવો
સુરત પહોંચી ગાળ બન્યો છું..!!

તબડક ઘોડે ચાલ સમયની
કચડાયેલી નાળ બન્યો છું

સઘળા કાળે જીવતા અંતે
સાદો હું ભુતકાળ બન્યો છું


3 comments:

sanjay said...

vaah bapu, kavita and gito ma maja aave chhe...sanjay

Dhruv said...

Namskar most respected Dr. JK Saheb
I explore S H A B D A S O O R today while looking for your contact number, got really surprised read you about out of medicine. I got right again, I have few young Dr. friends all likes Gazals, cool songs, classical music lovers also kills it the same time by singing its not about you.

I got treated by you in 1997 and got better, my mom always says that you just came back from the sky door, true I liked a lot to run faster in my childish days.

let me she, if I catch you somewhere singing your own written gazals while playing music instruments then will ask you to make me fool.

I would like to talk to you about my father diabetic. I will give you a call tomorrow, I hope you will spare me few moments from your busy day.
Jai Hind

Dhruv said...

Dear Sir,
in my previous comment I wrote you many things which could be not appropriate in my first comment to you but certainly it shows that I have a great respect for you as well as I am knowing you from years of course not from your side. my all words were from hearts even though my humble apology if you mind specific.

Namskar