30.6.12

ક્યાં લગ રૂઠ્યા રહેશો મેઘા, ક્યાં લગ રૂઠ્યા રહેશો 
તડકાને વડવાયુ ફૂટી, ક્યાં લગ કુંઠયા રહેશો 

 પોર તમે પરદેશ વીયા ગ્યા, વાટ અમે સૌ જોતા 
 સાત સમંદર પારની સોબત વાંહે વ્હાલપ ખોતા 
વરસોની છે આપ સગાઇ, તોયે વંઠયા રહેશો ? 

 ચાતક દેખે તીર નજરથી, મોર કળા વિસરાતો 
પાદર, શેઢા, ઢોર, ઢખારા, ઝંખે સૌ મોલાતો 
સમજાવું ચોપાસ દિશાને શેં ઉત્કંઠયા રહેશો

 મંદિરમાં ખોળો પથરાતો, મસ્જીદમાં ચાદરને 
ગુંગળાવો કાં તાત થઈને સુક્કી આ માદરને
 ઉખળો અનરાધાર ખુલી, નક્કામાં ગંઠયા રહેશો..!!??

No comments: