2.7.12

"અવતરણ"માં આવવાનુ રહી ગયું
વાત મારી કોઈ બીજું કહી ગયું

ના કટાણુ મોં કરો, ટાણુ ચુકી
એ સતત વહેવાનુ, ને એ વહી ગયું

ઝણઝણાવા સાજના હર તારને
ટેરવું એકેક, ઝખમો સહી ગયું

જાળ લીલા તોરણોની પાથરી
કોઈ, પાણિ આજ મારૂં, ગ્રહી ગયું

છે પસીને તરબતર મારી કબર..??
કે પછી હમણા જ કો’ વિરહી ગયું

1 comment:

Anonymous said...

tarbatar karya khas kari chelli kadi ... maja avi...

amar mankad