29.7.12

બધા એક એક કરજો વાદળાને કોલ
કહી દેજો કે અહિયાં 'વેલ' ઈઝ નોટ "ઓલ"

ધરા ઠાલી ઉભી, લઇ હાથ વરમાળા
હજુ ક્યા દુર દખ્ખણ વાગતા'તા ઢોલ

છલોછલ વ્હાલની નહેરો છે સુક્કી ભઠ
અગર જો વાલ હો કોઈ બંધ, એને ખોલ

અમે હીરો તને 'રજની' સમો ગણીએ
વિલનનો કાં તમે ભજવી રહ્યા છો રોલ??

અગર જો તુંયે અફસર હોય સરકારી
ચડાવું કેટલા, ને ક્યાં બલિ, તું બોલ !?

ખબર છે માવઠું થઇ લાઈન મારે તું
વરસવું છે?, કે ખોલી દઉં બધીયે પોલ!!!!

No comments: