29.7.12

જ્યારથી આકાશમાં માનવ ગયો
મેઘ પણ કરતો દગાબાજી થયો

કોણ ગાશે રાગ એ મલ્હારનો
જે મળે એ પૂછતા કે એ કયો ?

તું વિનવતો દ્વારકાના ધીશને
સર્વ સત્તાધીશને આનંદ ભયો

ચાતકે જળ ક્યાંકથી માગી લીધું
આદમી એક 'આમ' બસ બાકી રહ્યો

સાવ ન આવો તમે આવી રીતે...!!!
એટલે થોડો તને સાવન કહ્યો...???

No comments: