29.7.12

એક ધૂપસળી, તે હું
ત્યાં સાંજ ઢળી, તે હું

તું જ્યોત ઝળાહળતી
ને વાટ બળી, તે હું

ખૂંખાર વસંતોમાં
બેબાક કળી, તે હું

સૌ રાસ રમીને રત
નાથ માંડ મળી, તે હું

એ રાત, મહાકાળે
જે ધાત ટળી, તે હું

No comments: