29.7.12

ભૂલી ગયા ભગવાન ?, તમારું ભલું પૂછવું
નથી વરૂણના પ્લાન?, તમારું ભલું પૂછવું

મૂકી કપાળે હાથ, જગત આખું બેઠું છે
છતાં રહો બેધ્યાન?, તમારું ભલું પૂછવું

ધરા ધરે હર સાલ હરિવર, હરી ચુંદડી
બદલ કર્યો પરિધાન?, તમારું ભલું પૂછવું

દુઆ માસીદે, ભજન લાગાતારે ના પહોંચ્યા
થયા શું અંતર્ધ્યાન?, તમારું ભલું પૂછવું

પશુ-પખી અણબોલ, તરૂવર બધાં ટળવળે
દયા કરી છે મ્યાન?, તમારું ભલું પૂછવું

હશે, અડી મોંઘાઈ હવે આકાશ સુધી ને
ચળી ગયું ઈમાન? તમારું ભલું પૂછવું

No comments: