4.7.12

હવે બહેતર થવું મુશ્કિલ વધુ 
કર્યું ઓકાતથી હાંસિલ વધુ 

 નદીને ચોતરફ વહેવું, અને 
નડ્યા બંને તરફ સાહિલ વધુ 

 ગળા ડૂબે રહી અક્સર રહે 
 પ્રણયમાં પ્રેમીઓ ગાફિલ વધુ 

કટોરો ઝેરનો ચાખ્યો અમે 
અદા તારી હતી કાતિલ વધુ 

 જીવનમાં શ્વાસની ચોપાટમાં 
થયું સાબિત મરણ કાબિલ વધુ

No comments: