29.7.12

નિ:સ્સાસા ઉભરે ચોધારે
વરસાવો કંઈ અનરાધારે

સળવળીયો દુશ્કાળી અજગર
પીછે હઠ કીધી તોખારે..!!

સાચવજે બસ કપરી ક્ષણને
કહેતા તરુવર, ધણ મૂંગા રે

સાગર, સરિતા, ઝરણા, કુવા
બેઠા છે સુક્કે સંથારે

લીલ્લી પળમાં યાદ કર્યો'તો
વળતર એનું ચૂકવી જાને રે

No comments: