10.10.12

કોઈ બી વાવ્યા વિના વટવૃક્ષ કર, એ વ્હેમ છે
વૃક્ષ વિણ છાયા સતત આપ્યા કરો, એ પ્રેમ છે
 
પ્રિતના ચશ્મા ચડાવુ, તોય ના દેખાય તું
બારીઓ ચોરસ તમારી, ગોળ મારી ફ્રેમ છે
 
કેમ છો? પુછો, ને પડઘો કાનમા પાછો ફરી
એટલુ કહી જાય કે ભેખડ કુશળ ને ક્ષેમ છે
વાદળોની ગાંસડી દઈ, મેળવો ફોરાં પરત
આમ ચોમાસું ફકત એક આપલે ની ગેમ છે
આશ નહી, કોઈ ખાસ નહી, અહેસાસ નહી કે શ્વાસ નહી
આલમે તારી મઝારે એ ખુદા બહુ રહેમ છે