11.10.12


હું જ મારું મન કળી શકતો નથી 
છું બરફ, કિન્તુ ગળી શકતો નથી

આયખું દર્પણ સમું વિત્યું છતાં
બિમ્બની માફક છળી શકતો નથી

એકધારો, હું સમયનું ત્રાજવું
કોઈ પણ બાજુ ઢળી શકતો નથી

કમનસીબે હું જ એ પડઘો હતો
જે કદી પાછો વળી શકતો નથી

એક પગ મેં જ્યાં ઉપાડ્યો, ત્યાં મને
ધ્રૂવ કહી દેતા, ચળી શકતો નથી

પ્રેમથી મુક્યો ચિતા પર, પણ હતો
પ્રિતનો દાઝ્યો, બળી શકતો નથી

2 comments:

Jayanta Jadeja said...


hello sir, how r u?

This one also really good, every line superb.....
Jayanta Jadeja said...


hello sir, how r u?

This one also really good, every line superb.....