8.10.12

જ્યાં અમે કપરી ક્ષણો વાવી હતી
ત્યાં ફસલ, સંજોગની આવી હતી
 
રાતભરની વેદના કાળી સહી
ફુલ પર સંવેદના સ્ત્રાવી હશે
 
સાવ બોખે મ્હો, ફકત શ્રધ્ધા થકી
વણફળી ઇચ્છા સતત ચાવી હતી
 
હાથ લંબાવ્યો હતો પીવા અમે
ને ખુદા, તેં પ્યાસ પકડાવી હતી
 
જીંદગીની શેરીઓ પુરી કરી
મોતની સાંકળ મેં ખખડાવી હતી

1 comment:

Jayanta Jadeja said...unbelievable imagination of third line........

sav bokhe mho,fakt shrddha thaki,
vanfali ichcha satat chavi hati


great!!!