9.10.12

શ્વાસને ટેકે ગુઝારી જીંદગી
લાગતી કેવી અકારી જીંદગી
મિત્ર થઈ ચાલે સફરમાં, હમસફર
હાથમાં લઈને કટારી, જીંદગી
છે શકુની ચોતરફ સંજોગના
દાવમાં સહુએ લગાવી જીંદગી
જ્યાં ફળી, ત્યાં બા અદબ પૂજાય છે
ના પચી ત્યાં છે નઠારી જીંદગી
સાંકડા સંબંધની ગલીઓ મહી
ક્યાંક અટવાતી બિચારી જીંદગી
એ ગમે, કે ના ગમે પણ સત્ય છે
મોત સુધીની સવારી જીંદગી

No comments: