5.10.12


ક્યાંક મળ્યા'તાં મોઘમ મોઘમ
તોય રહો છો ચોગમ ચોગમ

એક કળી, થઇ ફૂલ મજાનું 
દાદ દીધી મેં, "ફોરમ" "ફોરમ"

રાસ રમું, પણ તારી સાથે
હાથ બળ્યાનું જોખમ જોખમ

સ્હેજ હજુ પાલવ સરકે, ને
ત્યાંજ છલકતી, મોસમ મોસમ

શ્વાસ હલેસે હાંકે રાખ્યું 
આજ સુધી, બસ લોલમ લોલમ..!!

No comments: