20.11.12સ્હેજ ભીનું રણ મળે, તો પણ ઘણું 
હાંફવા કારણ મળે, તો પણ ઘણું 

ટોડલે લીલાશનું શમણું અમે 
કાચનું તોરણ મળે, તો પણ ઘણું 

છું અહર્નિશ ખોજમાં એકાંતની 
ક્યાંક મહેરામણ મળે, તો પણ ઘણું 

પ્રશ્ન અલબત્ત ખૂબ પેચીદો  છતાં  
વ્યાજબી તારણ મળે, તો પણ ઘણું 

ક્યાંય પણ મારું વજન નહોતું, તને 
કાંધ પર ભારણ મળે, તો પણ ઘણું 

1 comment:

Anonymous said...

excellent........

Chatak Dev
http://chataksky.blogspot.in/CHATAKSKY