30.11.12

ચૂટણીના ચમકારા.....
એકતાના અર્થ અહીં નોખા હતાં
હર સળીમાં આગના ખોખા હતાં
દૂધીયાનો ભાવ ક્યાં પૂછાય છે..?
જ્યાં જુઓ ત્યાં એ જ બસ બોખા હતાં..!!
આંગળીના એક ટપકે, "શ્યામ"ના
કંસના લેખા અને જોખા હતાં
હાથ લઈ ઉભા, સુદામા બાપડાં
પોટલીમાં આશના ચોખા, હતાં
છેવટે પડતી ખબર, કે એ બધાં
ચાસણી પાયેલ સૌ ધોખા હતાં.....

No comments: