17.5.13


નાખ ટહુકો  સરવરે, ઉઠશે વમળ
ને વસંતી નામનું ઉગશે કમળ

સ્હેજ શમણાઓ હશે મારા જલદ
દિ' ઉગે પણ આંખ બે રહેશે સજળ 

હસ્ત, રેખા, મુઠ્ઠીઓ, મારી છતાં 
એ મને કહેતો કે તું થાશે સફળ.!!

નાં પ્રતિબિંબો ખપે સાક્ષી રૂએ 
ત્યાં પુરાવા આપવા પડશે સબળ

રાખ સાકી પર ભરોસો મૈકદે 
એ જ પ્યાલી રાતભર રાખે અતળ 
jk

No comments: