23.5.13


હલકી ફૂલકી .....

"હવાથીયે હલકો" ને 'ધરતીથી ભારે'
અલ્યા....તું બદલમાં, કથન વારે વારે 

અમારે તો કાયમ ચગળવી'તી એને 
ખબર નહી આ વાતો ચવાઈ'તી ક્યારે 

' અ ' અફવાનો ઉચ્ચારતાં જ્યાં અમે, ત્યાં
દિશા મારી ઉપર ધસી ગઈ'તી ચારે 

હતો સાથ તારો, તો મંઝિલનો આછો
કર્યો'તો મેં અહેસાસ હર એક ઉતારે 

જવું તો હતું બસ કબર તક ઘરેથી 
ને આવી પડી ગામની ફોજ વ્હારે ...!!

No comments: