4.5.13


દસે આંગળીમાં, ચડે એક તારી
અમસ્તા ન કહેતા તને ચક્રધારી 

અમે બેય પાસાને સાધી લીધા છે
શકુનીયે નાનો પડે પાસ મારી

અગર મૌનના ફૂલ વાચાને ફૂટે
મહેકવાની આશા બધી છે ઠગારી

જીવન દોરડે છેક આકાશે પુગું 
પ્રભુ તુંય જબરો કમાલી મદારી

લખો હર કબર પર, હતી જિંદગી બહુ
અકારી છતાં કોઈએ ના નકારી  

No comments: