29.4.13

પથ્થરો વાવું, ને ઝરણું ઉગતું
નામ મારૂં આમ દરિયે પૂગતું

બદનસીબી તો જુઓ મારી તમે
આંખમાં આંસુયે અમને ખૂંચતું

શી ખબર, મોતી વિષે કોણે કહ્યું ?
ફીણ પણ તળીયે જવા ઉત્સુક હતું

કોણ કે’ મારો સમય બદલાઈ ગ્યો
ગીત એ નુ એ જ આજે ગુંજતું

કંઈ નવુ કરતું જવાની લ્હાયમાં
લાશ થઈને કોઈ આજે ડૂબતું

શ્વાસ છેલ્લો લઈ પછી પણ લાગતું
કે કશુંક સાલુ હજીયે ખુટતું....

No comments: