13.4.13

કોંગ્રેસની (અં)જળ યાત્રા....
ભાજપની અકળ યાત્રા.....

કોઈ તો પહોંચાડો પાણી
બહુ છલકાવી સૌએ વાણી

રોજે વહેલા ઉઠી થાતી
ન્હાવાથી માંડીને ઘાણી

ચારે બાજુ ખાવા ધસતાં
નેતા નામે ખંધા પ્રાણી

નોટુ ધરબી, ખાલી બેડે
અંદર અંદર કરતાં લ્હાણી

ટીપે ટીપું જીવતર ગણજો
સમજણ હું આપુ છું શાણી

No comments: