28.4.13


જે લખ્યું, તે પ્રેમનો હેલો હતો
આજ મારો હાથ  સળગેલો હતો

હાથ લેવો હાથમાં બીજો કદી
એ અનુભવ બેયનો પહેલો હતો

માનવીની જાત પર જાણે અહમ
ઝાડની ફરતે ઉગ્યો વેલો હતો

તું "પસીનો" નામ દઈ અકળાય છે
હું કહું ખુદ્દારનો રેલો હતો

ના નજર કે દ્રશ્યમાં ખામી હતી
કાચ ચશ્માનો જરા મેલો હતો
No comments: