25.5.13


આજ હું  ની " હું " ની સાથે છે લડાઈ 
આયનાની જાત પર જાણે ચડાઈ 

સહેજ પણ અફવા ન માનો, લાગણીને 
તું મુલાકાતી બનીને કર ખરાઈ 

તો જ વૈષ્ણવજનમાં  ગણના થાય તારી 
પીડને જાણી શકે જો તું પરાઈ

સાવ સુક્કો ભઠ્ઠ બાવળ લાગતો, કે
નગ્ન થઇ લીધી ઉનાળે અંગડાઈ

જિંદગી કંઈ એકલું તા-થઈ, નથી કંઈ 
મોત પર્યંત ખેલવી પડતી ભવાઈ  

1 comment:

Barochia Dharmesh said...

Do you know any Gujarati songs?

I will suggest you to visit Gujarati songs web sites, you will be able to easily find plenty of songs.

I will recommend you the website which I always visit to listen Gujarati MP3 songs is https://thanganat.com