31.5.13


સમજી લેજે, તું પણ કંઈ અપવાદ નથી
મંદિર હો કે મસ્જીદ હો,  કોઈ બાદ નથી

ઓછા વત્તા અંશે પણ એ ખાય વદી 
અમથો આખો સરવાળો બરબાદ નથી

વરસો સુધી ડેલી ખોલી હોય, છતાં  
સાંકળ અંદર આવી હો એ યાદ નથી  

મુશળધારે,  કિન્તુ તારો સાથ ન હો  
ભીંજાવી દે એવો કોઈ વરસાદ નથી

લીલી કુંપળ, લીલ્લું છમ્મ થઇ પાન ખર્યું  
ડાળી સાથે હરગીઝ પણ  વિખવાદ નથી
Jk

No comments: