18.5.13
ભાવ નગર, ને ગલી કલમની, આવો છો ને ?
ફૂંક લૂટીશું  ગઝલ ચલમની, આવો છો ને ?

ઘાવ તમારા અમે ઉછેર્યા , જેની ઉપર  
ઍક ઉગી છે કળી મલમની, આવો છો ને ?

દ્વાર ખુલા છે, કહો ખુલીને ખુલ્લા દિલથી
બ્હાર ઉતારી છબિ શરમની, આવો છો ને ? 

ગેરસમજની, સમય વચાળે ગંઠાયેલી 
ગાંઠ ઉખેળી બધી ભરમની, આવો છો ને ?

રાહ તમારી હજી મઝારે જોતા રહીશું 
વાટ પકડશું પછી અગમની, આવો છો ને ?

No comments: