25.11.11

રણોત્સવ

રણને કણ કણ રંગાયો છું
હરણાં માફક રઘવાયો છું

મૃગજળની વાતો કહી કહીને
હું પણ થોડો ભીંજાયો છું

લીલપ નામે છૂટક છૂટક
કાંટે કાંટે ફેલાયો છું

મીઠા જળની વીરડી રૂપે
ચોરે ચૌટે ખોદાયો છું

લૂ ની લથબથ લિજ્જત પાવા
આસવ થઈને ઘૂંટાયો છું

વહાણાના વંટોળે બેસી
ચારે બાજુ ફૂંકાયો છું

આઠે અંગે વાંકા નામે
બદ્નામીમાં પંકાયો છું

No comments: