30.11.11

મધદરિયે સૌ કારસ્તાનો ખોટા કરતો
પશ્ચાતાપે કાંઠે એ પરપોટા કરતો

મસ્જીદમાં જે કહેવાનું એ નહોતો કહેતો
છત પર જઈને અલ્લાહને હાકોટા કરતો

અફવાઓને વિધ વિધ કાનોમાં સિંચીને
રજ સરખી વાતોના પર્વત મોટા કરતો

પલ્લું હરદમ સરખું રાખે એ તો નક્કી
સ્થાવર જંગમ વિસ્તારી દિલ છોટા કરતો

આદત થઇ બિચ્ચારો થઈને મેળવવાની
શ્વાસે શ્વાસે માણસ ક્વોટા ક્વોટા કરતો

2 comments:

jayanta jadeja said...

A very thoughtfull expression about human behaviour expressed in very subtle way.......

star galaxy said...

oh quota...aah quota...oof quota...!!
aa rajdwari loko chhe badha khotta...