2.12.11

મુક્તક....

એક મુઠ્ઠી રણ, ભરી લીધું અમે
ને પછી મૃગજળ સતત પીધું અમે
દોડજો, આ છળ હવે ખૂટી જશે
એટલું મૃગને ફકત કીધું અમે..!!

No comments: