22.12.11

સફરમાં હમસફર થઈને સતત ચાલ્યા કરો
અમારી ઠોકરે હર, હાથને ઝાલ્યા કરો

રગે રગ વહાલ થઈ ને ના વહો તો કંઈ નહીં
અમસ્તા મન મહી ખટકો થઈ સાલ્યા કરો

દિવાલો ગેર સમજણની ભલે ઉભી થતી
સમજદારીની લીલી વેલ થઈ ફાલ્યા કરો

અપેક્ષાએ હું પત્રો પ્રેમના તમને લખું
જવાબો ના સહી, ડૂચા પરત આલ્યા કરો

જનમ સાથે તને સરપાવ દીધો, "જીંદગી"
કમસ કમ એટલું માની તમે મ્હાલ્યા કરો

No comments: