29.12.11

સમયની સાંકળો પગમાં પડી છે
અને તારે નીકળવું અબઘડી છે

દરદમાં ઓર લિજ્જત આપનારી
દવા એવી અમોને સાંપડી છે

હુકમનું એક પણ પાનુ નથી ને
રમતને જીતવાની આખડી છે

મદિરા કંઈ નથી, અલ્લાહ સાથે
અમોને જોડતી નબળી કડી છે

મુલતવી મોત સાથે રહી સગાઈ
બચેલા શ્વાસની સોબત નડી છે

No comments: