7.12.11

નામ છે માટેજ હું બદનામ છું
ધોબીઓ વચ્ચે સદાયે રામ છું

જાણ પણ સહેજે નથી આગાઝ્ની
તે છતાં હર વાતનો અંજામ છું

મોહ, માયા, રાગના ઘેઘુર શા
વૃક્ષ નીચે બેસતો નિષ્કામ છું

જિંદગી જેની સજા રૂપે મળી
એવડો સંગીન હું ઈલ્ઝામ છું

હું ગઝલના ગામમાં ધૂણી કરી
શબ્દની ફૂંકુ ચલમ બેફામ છું

No comments: