3.12.11

મૌનને બોલાવવા કોશિશ ન કર
શબ્દને ગૂંગળાવવા કોશિશ ન કર

ફૂલ તારે હાથ ગર આવે નહિ
કંટકોને વાવવા કોશિશ ન કર

છે પ્રતિબિંબો પરંતુ છળ હતા
એમને સરખાવવા કોશિશ ન કર

હાથની બાજી રમી લે, નાંસમજ
પાનને સરકાવવા કોશિશ ન કર

એ ખુદા છે, માફ કરશે બે ઘડી
હર વખત અજમાવવા કોશિશ ન કર

No comments: