27.12.11

આ નવા વર્ષે....૨૦૧૨..

ચાલ થોડા સ્વપ્નને ઉગાડીએ
ઝાંખરા જે થઈ ગયા, ઉખાડીએ

જે હરણ મૃગજળ સુધી પહોંચ્યા નથી
પાર એને રેતની પુગાડીએ

માછલી ઈચ્છા તણી જે ટળવળે
સાંત્વનના જળ મહીં ડુબાડીએ

કંઈ કબુતર અવનવી આશા તણા
એક નવલું નભ દઈ ઉડાડીએ

ભ્રષ્ટ નામે કાલીયાને નાથવા
ક્યાંક સુતા કૃષ્ણને ઉઠાડીએ

No comments: