23.12.11

પથ્થર આગળ ઝુકી જાતો
ઈશ્વરને એ ચુકી જાતો

પડછાયાનો ઋણી રહેજો
ઘર સુધી એ મુકી જાતો

રણ નિ:સાસે, દરિયો કાયમ
કાંઠા પર વાસુકી જાતો

લબ ઝબ થાતો દિવો, માણસ
છેલ્લા શ્વાસે ફુંકી જાતો

ડો.જગદીપ ૨૩-૧૨-૧૧

1 comment:

jayanta said...

Toooooooo Good !!!