20.12.11

હું....વ્યસની

આંખોના બે પાન તણા બીડામાં નાખી શમણાં
ચાવીને ચકચૂર થયો એવો કે દુ:ખતાં લમણાં

નક્કરતા હુક્કામાં નાખી, સતની સટ લીધી ત્યાં
ગોટે ગોટા થઈ ધૂમાડે ઉડી ગઈ સૌ ભ્રમણા

સંબંધો પડમાં મુક્યા મેં, ચોપાટે જીવતરની
નીતીના પાસા ફેંકીને ઢરડી લીધાં બમણાં

સંજોગોના પાના લઈને સર પાડી મેં "પ્રિતી"
પત્તાએ હુકમના તમને હાથ કર્યા’તાં નમણા

હરિયો મારો સાકી, પાતો હરિરસ ઘૂંટડે ઘૂંટડે
મંદિરને મયખાને લાગી રામ રટણની રમણા

ડો.જગદીપ....૨૦-૧૨-૧૧

No comments: