24.12.11

ગમ ગીલાની વારતા પુરી કરો
જીભને થોડી હવે તુરી કરો

પામવો ઈશ્વરને કંઈ અઘરો નથી
એક પથ્થર સહેજ સિંદુરી કરો

ઠીક છે, એ મસ્જિદે વર્જીત હશે
વાત તો બે ચાર અંગુરી કરો..!!

મૌનમાં પણ શબ્દની કુંપળ ફુટે
હોઠ બે વચ્ચે અગર દુરી કરો

એક સાલી કબ્રને માટે તમે
જીંદગી આખીયે મજદુરી કરો..??

ડો. જગદીપ ૨૪-૧૨-૧૧

No comments: