17.12.11

નથી કોઈ ખોફ એને મોતનો, કારણ
ન જાણે વાર કે દિનાંકની કઈ ક્ષણ

અમે ચોપાટ રમતા જિંદગાનીની
હતા સંજોગ, લેખાં, કાળ બીજા ત્રણ

હતી બસ ફીણની ઓકાત કાંઠા પર
સહુ છું તોય દરીયાલાલના મારણ

લથડતા ગેર સમજણમાં અમે જયારે
ભરીને પી અમે લેતા જરા સમજણ

કરી દીધી અમે ખુલ્લી કિતાબો લ્યો
તમારે કાઢવાનું છે હવે તારણ

No comments: