15.12.11

ખોબો લઈને દરિયો આખા રણમાં નાખો
ઘટનાની ઘટમાળો જાણે ક્ષણમાં નાખો

ખૂણે ખાચર બાઝેલા યાદોના ઝાળા
વડલો થઇ ઉગશે થોડા આંગણમાં નાખો

ગોપી કરતાં નજર્યું ઓલી વૃંદાવનની
પાનીએ પગની ચોંટી રજકણમાં નાખો

નિંદરમાં માણેલા સઘળા સપનાઓને
ખુલ્લી આંખે જોવા કંઈ આંજણમાં નાખો

હું ક્યા આખા મયખાનાની વાત કરું છું
અરધો પ્યાલો પીધેલો તર્પણમાં નાખો
Jagdip 15-12-11

No comments: