27.11.11

મુક્તક

ઝાંઝવાને ચોતરફ કાપ્યું અમે
નામ એને આયનો આપ્યું અમે
મૃગ બની હું ક્યા સુધી દોડ્યા કરું
બિંબ થઇ ઊંડાણને માપ્યું અમે

No comments: