11.1.12

પતંગ......
શ્વાસની દોરીએ બસ ઉડ્યા કરે
જીંદગી સૌની , પતંગો આખરે

કોઈની સીધી ચડે આકાશમાં
કોઈ ટળવળતું હજુએ છાપરે

કો'ક ગોથા મારતું, જેવી હવા
કો'ક સામે વહેણ ચીલો ચાતરે

સહેજ ઢઢઢાને તમે મરડયા કરો
તોજ એ ઉડાન સીધી આચરે

લાગણીનાં ગુન્દરે સાંધ્યા પછી
આભમાં સંબંધ કેવા નિખરે

આબરુની દોર જો તૂટી, બધા
લુંટવા બેઠા છે ખૂણે ખાચરે

દોરનો છેડો તો નક્કી હોય છે
કેટલો લાંબો , છે 'એને' આશરે
ડો,નાણાવટી

No comments: